Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2695

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2699

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3581
Regulamin Konkursu – Sklep Greenfly
Sklep Greenfly > Uncategorized  > Regulamin Konkursu

Regulamin Konkursu

1.1 Organizatorem konkursu: Wygraj Album z Greenflyalbums (dalej zwanego „Konkursem”) jest Tofoto Paweł Mszyca, ul. Bystrzańska 18, 43-309 Bielsko-Biała, (dalej zwana „Organizatorem”).
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.greenflyalbums.pl.
1.4. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób i osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.

2. CZAS TRWANIA KONKURSU
2.1. Konkurs będzie przeprowadzony na Fan Page Greenflyalbums.pl.

Ogłoszenie o Konkursie ukaże się w dniu 12.03.2020 na tablicy Fan Page Greenflyalbums.pl.

2.2. Konkurs będzie trwał w dniach od 12.3.2020 r. do 9.04.2020 i tylko w tym okresie można dokonywać zgłoszeń do Konkursu.
2.3. Rozwiązanie Konkursu, w tym lista laureatów, zostanie ogłoszone na fan page Greenflyalbums.pl oraz w wiadomości prywatnej w terminie nie później niż do dnia 16.4.2020.

3. PRZEBIEG KONKURSU
3.1. W celu wzięcia udziału w Konkursie uczestnik powinien:

1. Odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego warto wywoływać zdjęcia i przechowywać je w albumach?

2. Swoją odpowiedź umieścić w komentarzu do posta ogłaszającego konkurs.

3. Najciekawsze odpowiedzi – zdaniem Komisji Konkursowej – dodane w komentarzu pod postem konkursowym w danym okresie czasu (liczonym od pierwszego dnia konkursu do ostatniego dnia konkursu) zostaną nagrodzone.

3.2 Jeden uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz, tj., może przesłać tylko jedno zgłoszenie (wypowiedź) do Konkursu i może wygrać tylko jedną nagrodę.
3.3. Odpowiedzi na zadanie konkursowe powinny być unikalnymi treściami, stworzonymi przez uczestnika specjalnie na potrzeby Konkursu. W szczególności Odpowiedzi nie mogą być publikowane w innych serwisach internetowych ani być zgłaszane do innych konkursów. Treść Odpowiedzi nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa ani praw osób trzecich, jak również nie może zawierać zwrotów powszechnie uznanych za obelżywe. Odpowiedzi na zadanie konkursowe nie spełniające wymogów Regulaminu będą wykluczane z Konkursu przez Organizatora.
3.4. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu Organizator powoła komisję (zwaną dalej „Komisją”). Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie.
3.5. Komisja, spośród wszystkich zgłoszeń do Konkursu, wybierze 1 najlepszą odpowiedź na zadanie konkursowe. Uczestnicy – autorzy Odpowiedzi, które Komisja uzna za najlepsze, są laureatami Konkursu.

3.6. Przy wyborze najlepszych Odpowiedzi Komisja będzie się kierować własnym uznaniem, biorąc pod uwagę walory artystyczne Odpowiedzi, w szczególności oryginalność i pomysłowość uczestnika – autora Odpowiedzi, oraz adekwatność Odpowiedzi do tematu zadania konkursowego. Decyzje Komisji są ostateczne. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.

4. PRAWA AUTORSKIE. DANE OSOBOWE
4.1. Uczestnik niniejszym oświadcza, że: (i) jest jedynym autorem Odpowiedzi zgłoszonej przez niego do Konkursu; (ii) Odpowiedź nie narusza praw osób trzecich; (iii) przysługują mu wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi; (iv) Odpowiedź nie stanowi opracowania w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4.2. Z chwilą dokonania zgłoszenia do Konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do zgłoszonej w Konkursie Odpowiedzi, zwanej dalej „Utworem”, w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu zamieszczenia Odpowiedzi w serwisie, na czas trwania Konkursu, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

1.zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, jak również publiczne udostępnianie Utworu (odpowiedz) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), w tym w serwisach mobilnych i w aplikacjach mobilnych.

4.3. Laureat wyłoniony w wyniku procedury opisanej w pkt 3 Regulaminu, z chwilą zawiadomienia laureata o wygranej w Konkursie, udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do zgłoszonej w Konkursie Odpowiedzi, zwanej dalej „Utworem”, na okres 5 lat, bez ograniczeń terytorialnych, wraz z prawem do sublicencji na rzecz osób trzecich, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 4.2 powyżej oraz:
4.4. Laureat wyłoniony w wyniku procedury opisanej w pkt 3 Regulaminu, zobowiązuje się do zawarcia z Organizatorem na zasadzie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe do zgłoszonej w Konkursie Odpowiedzi, zwanej dalej „Utworem”, na Organizatora, na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili przeniesienia praw, w szczególności na polach eksploatacji wskazanych w pkt 4.3 powyżej. Z chwilą zawarcia ww. umowy licencja na rzecz Organizatora / Przyrzekającego nagrody, o której mowa w pkt 4.3, wygasa.
4.5. Uczestnik i laureat wyrażają niniejszym zgodę na rozpowszechnianie Utworu bez oznaczania imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem (nickiem) autora – uczestnika lub laureata.
4.6. Laureat niniejszym oświadcza, że w Odpowiedzi zgłoszonej przez niego do Konkursu jest utrwalony jego / jej wizerunek / wizerunek osób i niniejszym oświadcza, że wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora jego/jej wizerunku / dysponuje pisemną zgodą osób, których wizerunek przedstawiono w Odpowiedzi na jego rozpowszechnianie, bez ograniczeń czasowych, poprzez:
1. rozpowszechnianie wizerunku na okładkach i wewnątrz (na dowolnej stronie) wybranych przez Organizatora wydań czasopism, których Organizator jest wydawcą;
2. rozpowszechnianie wizerunku na stronach serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora i w serwisie www.facebook.com;
3. rozpowszechnianie wizerunku w wydaniach elektronicznych (e-book), mówionych (audio-book) i cyfrowych czasopism, których Organizator jest wydawcą, w tym w wydaniach na platformach mobilnych, w szczególności Apple iOS, Android, Microsoft;
4. wykorzystanie wizerunku w reklamie i promocji Organizatora, czasopism, których Organizator jest wydawcą, jak również serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora, w szczególności w reklamie prasowej, radiowej, telewizyjnej, internetowej, billboardowej, outdoorowej, adpolowej oraz w gadżetach reklamowych i promocyjnych.
4.7. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Organizator oświadcza, że będzie przetwarzała dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego, adres zamieszkania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.. w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu i prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do jego danych osobowych i do ich poprawiania, jak również do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych uczestnika. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i odbioru nagrody.

5. NAGRODY
5.1. Nagrodami przeznaczonymi dla laureatów Konkursu jest tradycyjny album fotograficzny wyprodukowany przez Tofoto Paweł Mszyca.
5.2. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej najpóźniej w terminie 7 dni od daty rozwiązania Konkursu wskazanej w pkt. 2.3
5.3. W przypadku, jeżeli laureat w ciągu 14 dni kalendarzowych od wysłania wiadomości e-mail przez Organizatora, nie poda w wiadomości zwrotnej danych wskazanych w pkt 5.2 powyżej Organizator prześle laureatowi wiadomość e-mail wyznaczając mu dodatkowy 14 dniowy termin do wykonania ww. czynności. W przypadku, jeżeli laureat nie dochowa również dodatkowego terminu, jego prawo do nagrody wygasa. W takim przypadku Organizator może przyznać nagrodę kolejnemu laureatowi wyłonionemu zgodnie z Regulaminem.
5.4. Z uwagi na to, że wartość nagrody nie przekracza kwoty 760 zł, są one objęte zwolnieniem z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2010 r. nr 51, poz. 307).
5.5. Organizator konkursu zostanie obciążony podatkiem dochodowym z tytułu wygranej o wartości przekraczającej kwotę 2000,00 zł.
5.6. Nagrody do poszczególnych laureatów zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską lub usługą „Inpost” na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata zgodnie z pkt 5.2 powyżej, najpóźniej w terminie 28 dni od dnia powiadomienia laureata o wygranej albo od chwili spełnienia przez laureata wszystkich wskazanych w Regulaminie warunków do odbioru nagrody – w zależności od tego, co nastąpi później.
5.7. W przypadku nie podjęcia przez laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa.
5.9. Organizator zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.

No Comments

Leave a reply